Electrolux bolagsstämma 2004

(ELUX) Electrolux bolagsstämma hölls onsdagen den 21 april i Stockholm.

Peggy Bruzelius, Thomas Halvorsen, Louis R. Hughes, Hans Stråberg, Barbara Thoralfsson, Michael Treschow och Karel Vuursteen omvaldes som styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Aina Nilsson

Aktieutdelningen fastställdes enligt styrelsens förslag till 6:50 kr per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning fastställdes till den 26 april 2004 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från VPC (Värdepapperscentralen) den 29 april 2004.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet nyvaldes Michael Treschow till styrelsens ordförande. Peggy Bruzelius nyvaldes till vice ordförande.

Inlösenerbjudande
I enlighet med styrelsens förslag fasställde bolagsstämman villkoren för erbjudandet om inlösen av aktier på totalt cirka 3.000 Mkr. Förslaget innebär i korthet:

– Varje A-aktie ger en inlösenrätt av serie A, och varje B-aktie ger en inlösenrätt av serie B.

– 20 inlösenrätter av serie A berättigar till inlösen av en A-aktie, och 20 inlösenrätter av serie B berättigar till inlösen av en B-aktie. För att underlätta justering av udda poster kan upp till 1.000 inlösenrätter användas för inlösen av aktier av valfri serie (A och/eller B).

– För varje inlöst aktie betalar Electrolux 200 kronor.

– Högst 1.000 inlösenrätter kan säljas courtagefritt.

Inlösenerbjudandet är villkorat av att en extra bolagsstämma fattar beslut om bl a nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen och det slutliga antal aktier som inlösen ska omfatta. Den extra bolagsstämman avses äga rum den 16 juni 2004.

Givet att erbjudandet överensstämmer med ovan nämnda villkor och att det accepteras fullt ut, kommer det egna kapitalet att minska med 3.066 Mkr genom inlösen av 15.330.530 aktier. Antalet aktier i Electrolux kommer efter erbjudandet att uppgå till 308.769.470, inklusive de aktier som ägs av bolaget. Electrolux innehav uppgick per den 31 mars 2004 till 17.489.400 aktier och dessa omfattas ej av erbjudandet.

Prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram
I enlighet med från styrelsen tidigare kommunicerat förslag, beslutade bolagsstämman att fr o m 2004 ersätta koncernens nuvarande personaloptionsprogram med ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Bolagsstämman godkände, i likhet med tidigare år, ett nytt program för återköp av A- och eller B-aktier under tiden fram till den ordinarie bolagsstämman 2005.

Syftet med det nu föreslagna återköpsprogrammet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpta aktier ska även kunna användas i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv samt bolagets optionsprogram 1999-2003 och det föreslagna aktieprogrammet 2004.

Återköp får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10% av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärv får endast ske genom handel på Stockholmsbörsen och/eller London Stock Exchange till ett pris per aktie inom det vid var tidpunkt registrerade kursintervallet.

Electrolux innehav av egna aktier uppgick per den 31 mars 2004 till 17.489.400 aktier av serie B, motsvarande 5,4% av det totala antalet utestående aktier. Antalet återköpta aktier under första kvartalet 2004 var 500.000. Med beaktande av befintligt innehav kan återköp ske av högst 14.920.600 aktier.

I enlighet med förslaget från styrelsen beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2005, överlåta egna A- och B-aktier i samband med företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse ska vidare ske till ett lägsta pris per aktie, som motsvarar ett belopp i nära anslutning till kursen på berörd A- eller B-aktie på Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Bolagsstämman beslutade också om överlåtelse av återköpta egna B-aktier, dels för att genomföra 2004 års aktieprogram på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt och säkerställa åtagandet att leverera aktier i enlighet med programmet, dels för att täcka de kostnader som kan uppkomma med anledning av tidigare personaloptionsprogram för åren 1999-2003.

När det gäller överlåtelse med anledning av aktieprogrammet ska högst 1.500.000 aktier av serie B kunna överlåtas utan kostnad för deltagarna. Högst 1.313.010 aktier av serie B ska under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna överlåtas på Stockholmsbörsen till gällande marknadspris för att täcka kommande kostnader för 1999-2003 års personaloptionsprogram. Dessa kostnader utgörs i huvudsak av sociala avgifter.

Nomineringsprocess
Bolagsstämman beslutade att nomineringsprocessen skall tillgå så, att styrelseordföranden under årets fjärde kvartal kontaktar minst tre av de största aktieägarna. Företrädare för dessa större ägare (vilka inte får vara styrelseledamöter i bolaget) skall därefter tillsammans och under styrelseordförandens ledning arbeta fram ett förslag till styrelse jämte styrelsearvode att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på ägarrepresentanterna skall offentliggöras så snart de utsetts.

Mer information
Electrolux Pressjour har 08-657 65 07.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2003 en omsättning på 124 miljarder kronor och 77.000 anställda.