Electrolux bolagsstämma 2002

(ELUX). Electrolux bolagsstämma hölls på torsdagen i Stockholm.

Rune Andersson, Peggy Bruzelius, Thomas Halvorsen, Louis R. Hughes, Michael Treschow, Karel Vuursteen och Jacob Wallenberg omvaldes som styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Hans Stråberg.

PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisionsfirma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under räkenskapsåret 2006.

Aktieutdelningen fastställdes enligt styrelsens förslag till 4:50 kr per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning fastställdes till den 23 april 2002 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från VPC den 26 april 2002.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning faststäldes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2001.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Rune Andersson till styrelsens ordförande. Jacob Wallenberg omvaldes som vice ordförande. Hans Stråberg utsågs till VD och koncernchef.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman om indragning 27.457.000 aktier av serie B som bolaget tidigare återköpt. Indragning av B-aktierna innebär att bolagets aktiekapital nedsätts med 137.285.000 kronor. För att minska tidsåtgången för nedsättningen beslöt bolagsstämman vidare att emittera 27.457.000 C-aktier till nominellt belopp om 5 kronor per aktie till Svenska Handelsbanken, att lösa in dessa till motsvarande belopp uppräknat med en räntefaktor och att överföra 137.285.000 kronor från bolagets fria kapital till bolagets reservfond.

I enlighet med styrelsens förslag bemyndigade bolagsstämman styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och/eller serie B, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Överlåtelse får ske endast i samband med företagsförvärv och då med avikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

I syfte att på ett kostnadseffektivt sätt uppfylla Electrolux åtaganden enligt bolagets personaloptionsprogram för år 2000 och 2002 har bolagsstämman också fattat beslut om överlåtelse, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, av högst 3.595.800 aktier av serie B i bolaget och att föredträdesrätt att förvärva aktierna skall tollkomma anställda som omfattas av dessa program. Bolagsstämman beslutade också att bolaget skall ha rätt att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, överlåta högst 1.112.000 aktier av serie B i bolaget i syfte att täcka kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av incitamentsprogrammen för åren 1998-2002.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder till ett värde av 135,8 miljarder kronor. Electrolux-koncernen har 87 000 medarbetare och arbetar med ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka, Husqvarna, Flymo, Volta och ElektroHelios.

För mer information, kontakta Electrolux Press Hotline på 08-657 65 07.