Electrolux bolagsstämma 2001

(ELUX) AB Electrolux bolagsstämma hölls på tisdagen i Stockholm.
Följande styrelsemedlemmar omvaldes: Rune Andersson, Jacob Wallenberg, Peggy Bruzelius, Thomas Halvorsen, Louis R. Hughes, Stefan Persson, Michael Treschow och Karel Vuursteen. Antalet styrelsemedlemmar uppgår till åtta.

Aktieutdelningen fastställdes enligt styrelsens förslag till 4:00 kr per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelningen fastställdes till den 27 april 2001 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från VPC AB den 3 maj 2001.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2000.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Rune Andersson till styrelsens ordförande. Jacob Wallenberg omvaldes som vice ordförande.

Stämman bemyndigade styrelsen att, fram till nästa bolagsstämma, besluta om köp och försäljning av bolagets egna aktier av serie A och B. Avsikten är bland annat att kontinuerligt kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets behov, och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna finansiera potentiella förvärv.

I beslutet stipuleras att högst 10% av det totala antalet aktier i Bolaget får förvärvas. Bolaget äger för närvarande 6,84 procent av det totala antalet aktier. Beslutet innebär därför möjlighet att återköpa upp till 3,16 procent av det totala antalet aktier. Såväl köp som försäljning får genomföras genom bud riktade till samtliga aktieägare, eller genom handel på börser eller andra auktoriserade marknads-platser, eller reglerade marknader, inom det Europeiska ekonomiska samarbets-området där bolagets aktier är noterade.

Förvärv av aktier genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare får ske till ett pris per aktie, som med maximalt 50% överstiger, men som inte understiger, medelvärdet av den sista betalkursen på OM Stockholmsbörsen för det aktieslag, som förvärvet avser, under envar av de senaste tio (10) börsdagarna före styrelsens beslut om offentligt erbjudande.

Överlåtelse får också, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport, eller genom kvittning av fordran mot bolaget.
Försäljning eller köp av aktier vid en börs eller annan reglerad marknad inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bolagets aktier är noterade, får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom intervallet lägsta säljkurs respektive högsta köpkurs vid tillfället.
Bolagsstämman beslutade även att sälja egna aktier, för att på ett kostnadseffektivt sätt fullgöra Electrolux åtaganden inom bolagets options-program under 2001. Beslut att överlåta aktier i bolaget innebär i huvudsak följande:

Högst 3.000.000 aktier av serie B får överlåtas.
Företrädesrätt att förvärva aktierna skall tillkomma de personer (”Optionsinnehavarna”), som är berättigade att förvärva aktier enligt 2001 års incitamentsprogram (”Programmet”) med rätt för envar Optionsinnehavare att förvärva högst det antal aktier, som följer av villkoren i Programmet.
Optionsinnehavarnas företrädesrätt att förvärva aktier kan utövas under den tid som Optionsinnehavarna har rätt att förvärva aktier enligt Programmet, dvs högst under 7 år från tilldelning (som beräknas ske med början i maj 2001).
Optionsinnehavare skall betala ett pris för varje aktie som, i förekommande fall efter viss avrundning, med 10% överstiger den sista betalkursen för aktie av serie B i bolaget på OM Stockholmsbörsen under en period av 10 dagar före den dag tilldelning av optioner skall ske. Sådant pris och antalet optioner kan bli föremål för omräkning enligt villkoren för Programmet till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder.
(ELUX) AB Electrolux bolagsstämma hölls på tisdagen i Stockholm.
Följande styrelsemedlemmar omvaldes: Rune Andersson, Jacob Wallenberg, Peggy Bruzelius, Thomas Halvorsen, Louis R. Hughes, Stefan Persson, Michael Treschow och Karel Vuursteen. Antalet styrelsemedlemmar uppgår till åtta.

Aktieutdelningen fastställdes enligt styrelsens förslag till 4:00 kr per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelningen fastställdes till den 27 april 2001 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från VPC AB den 3 maj 2001.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2000.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Rune Andersson till styrelsens ordförande. Jacob Wallenberg omvaldes som vice ordförande.

Stämman bemyndigade styrelsen att, fram till nästa bolagsstämma, besluta om köp och försäljning av bolagets egna aktier av serie A och B. Avsikten är bland annat att kontinuerligt kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets behov, och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna finansiera potentiella förvärv.

I beslutet stipuleras att högst 10% av det totala antalet aktier i Bolaget får förvärvas. Bolaget äger för närvarande 6,84 procent av det totala antalet aktier. Beslutet innebär därför möjlighet att återköpa upp till 3,16 procent av det totala antalet aktier. Såväl köp som försäljning får genomföras genom bud riktade till samtliga aktieägare, eller genom handel på börser eller andra auktoriserade marknads-platser, eller reglerade marknader, inom det Europeiska ekonomiska samarbets-området där bolagets aktier är noterade.

Förvärv av aktier genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare får ske till ett pris per aktie, som med maximalt 50% överstiger, men som inte understiger, medelvärdet av den sista betalkursen på OM Stockholmsbörsen för det aktieslag, som förvärvet avser, under envar av de senaste tio (10) börsdagarna före styrelsens beslut om offentligt erbjudande.

Överlåtelse får också, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport, eller genom kvittning av fordran mot bolaget.
Försäljning eller köp av aktier vid en börs eller annan reglerad marknad inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bolagets aktier är noterade, får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom intervallet lägsta säljkurs respektive högsta köpkurs vid tillfället.
Bolagsstämman beslutade även att sälja egna aktier, för att på ett kostnadseffektivt sätt fullgöra Electrolux åtaganden inom bolagets options-program under 2001. Beslut att överlåta aktier i bolaget innebär i huvudsak följande:

Högst 3.000.000 aktier av serie B får överlåtas.
Företrädesrätt att förvärva aktierna skall tillkomma de personer (”Optionsinnehavarna”), som är berättigade att förvärva aktier enligt 2001 års incitamentsprogram (”Programmet”) med rätt för envar Optionsinnehavare att förvärva högst det antal aktier, som följer av villkoren i Programmet.
Optionsinnehavarnas företrädesrätt att förvärva aktier kan utövas under den tid som Optionsinnehavarna har rätt att förvärva aktier enligt Programmet, dvs högst under 7 år från tilldelning (som beräknas ske med början i maj 2001).
Optionsinnehavare skall betala ett pris för varje aktie som, i förekommande fall efter viss avrundning, med 10% överstiger den sista betalkursen för aktie av serie B i bolaget på OM Stockholmsbörsen under en period av 10 dagar före den dag tilldelning av optioner skall ske. Sådant pris och antalet optioner kan bli föremål för omräkning enligt villkoren för Programmet till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder.
For further information contact:
Åsa Mattsson Stenqvist, 08-738 60 00