Electrolux bolagsstämma 2000

AB Electrolux bolagsstämma hölls på tisdagen i Stockholm.

Nobuyuki Idei lämnade styrelsen på egen begäran. Följande styrelsemedlemmar omvaldes: Rune Andersson, Peggy Bruzelius, Thomas Halvorsen, Louis R. Hughes, Stefan Persson, Michael Treschow, Karel Vuursteen och Jacob Wallenberg. Antalet styrelsemedlemmar uppgår nu till åtta.

Aktieutdelningen fastställdes enligt styrelsens förslag till SEK 3:50 per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning fastställdes till den 28 april 2000 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från Värdepapperscentralen den 4 maj 2000.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1999.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Rune Andersson till styrelsens ordförande. Jacob Wallenberg omvaldes som vice ordförande.

Stämman bemyndigade styrelsen att, fram till nästa bolagsstämma, besluta om köp och försäljning av bolagets egna aktier av serie A och B.

Avsikten är bland annat att kontinuerligt kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets behov, och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna finansiera potentiella förvärv.

I beslutet stipuleras att högst 10 procent av det totala antalet aktier får förvärvas. Såväl köp som försäljning får genomföras genom bud riktade till samtliga aktieägare, eller genom handel på börser eller andra auktoriserade marknadsplatser, eller reglerade marknader, där bolagets aktier är noterade.

Förvärv av aktier genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare får ske till ett pris per aktie, som med maximalt 50% överstiger, men som inte understiger, medelvärdet av den sista betalkursen på OM Stockholmsbörsen för det aktieslag, som förvärvet avser, under envar av de senaste tio (10) börsdagarna före styrelsens beslut om offentligt erbjudande.

Överlåtelse får också, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport, eller genom kvittning av fodran mot bolaget.

Försäljning eller köp av aktier vid en börs eller annan reglerad marknad där bolagets aktier är noterade, får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom intervallet lägsta sälj-kurs respektive högsta köp-kurs vid tillfället.

Bolagsstämman beslutade även att sälja egna aktier, för att på ett kostnadseffektivt sätt fullgöra Electrolux åtaganden inom bolagets options-program under 1998 och 1999.