Electrolux bokslutskommuniké för 2001

  • Lägre efterfrågan inom de flesta produktområden för helåret sidan 5
  • Ökad omsättning och rörelseresultat för Konsumentprodukter i Europa genom en god utveckling för vitvaror sidan 6
  • Markant försämring av resultatet i Nordamerika till följd av kostnader för infasning av ny generation kylskåp, samt lager neddragningar i återförsäljarledet sidan 6
  • Betydande resultatnedgång för Professionella Inomhusprodukter, som är hänförlig till Komponenter, övriga produktlinjer visade förbättringar sidan 7
  • Kraftig förbättring av kassaflöde och skuldsättningsgrad sidan 4
  • Koncernens strukturåtgärderna fortgår planenligtsidan 3
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 4:50 kr sidan 9

Styrelsen föreslår indragning av återköpta aktier och bemyndigande för nytt återköpsprogram sidan 9

Nettoomsättning och resultat
Electrolux nettoomsättning ökade 2001 till 135.803 Mkr jämfört med 124.493 Mkr föregående år. Av ökningen på 9,1% utgjorde förändringar i koncernens struktur +2,4%, förändrade valutakurser +9,1% samt volym/pris/mix -2,4%.

Rörelseresultatet minskade 2001 med 17% till 6.281 Mkr (7.602), motsvarande 4,6% (6,1) av nettoomsättningen. Resultatet efter finansiella poster minskade med 20% till 5.215 Mkr (6.530), motsvarande 3,8% (5,2) av nettoomsättningen. Nettoresultatet minskade med 13% till 3.870 Mkr (4.457), motsvarande 11:35 kr (12:40) per aktie.