Electrolux bestrider antidumpningstullsats beslutad av USA:s handelsdepartement

Electrolux vitvaruverksamhet i Nordamerika har preliminärt ålagts en kraftigt ökad tullsats efter beslut av USA:s handelsdepartement. Tullsatsen på 72,41 procent gäller tvättmaskiner tillverkade av Electrolux i Mexiko och importerade till USA mellan februari 2016 och januari 2017. Electrolux avser att kraftfullt bestrida detta beslut. Om den preliminära tullsatsen skulle fastställas som slutgiltig, skulle det medföra en engångskostnad för Electrolux under 2018 på cirka 70 miljoner USD.

“Vi anser att detta är fullständigt obefogat och ser fram emot att få berätta alla fakta i saken i domstol”, säger Alan Shaw, chef för Electrolux affärsområde Vitvaror Nordamerika.

Sedan det amerikanska handelsdepartementet, Department of Commerce (DOC), införde antidumpningstullar 2012 har Electrolux årligen begärt en översyn i efterhand av tullsatsen baserat på faktiska uppgifter som Electrolux och andra bolag lämnat in för den aktuella perioden. I en sådan översyn fastställs vilken tullsats som slutligen ska åläggas berörda produkter. Den senaste tullsatsen som fastställdes baserat på faktiska uppgifter var 3,67 procent och gällde den tredje perioden för översyn: februari 2015 till januari 2016. Denna visade – precis som tidigare översyner – att eventuell ”dumpning” enligt DOC:s definition har varit på en minimal nivå.

I den fjärde översynen har DOC inte beaktat Electrolux inlämnade uppgifter och har valt att fatta beslut om en ny tullsats utan hänsyn till faktiska uppgifter. Den nya preliminära tullsatsen är betydligt högre än vad den skulle ha varit om DOC hade beaktat faktiska uppgifter för den aktuella perioden.

Det är Electrolux uppfattning att DOC, som grund för sitt beslut, felaktigt åberopar att Electrolux inte skulle ha lämnat in de faktiska uppgifterna till departementet i rätt tid. Enligt den rådgivning som Electrolux fått saknar DOC:s beslut juridisk grund eftersom DOC varken delgett Electrolux de relevanta dokumenten eller information om den tidsram som ska gälla för inlämnande av uppgifterna, vilket strider mot såväl föreskrifterna i WTO:s antidumpningsavtal som DOC:s egna interna riktlinjer.

Ett slutligt beslut om tullsatsen väntas senast den 1 mars 2018. Electrolux avser att kraftfullt bestrida ett beslut som inte grundar sig på faktiska uppgifter och kommer vid behov överklaga beslutet.

För mer information kontakta:

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl. 0830 CET.