Dom i mål om pensionsförpliktelser i USA

I augusti 1999 överklagade Electrolux amerikanska dotterbolag White Consolidated Industries Inc. (WCI), en dom i ett mål om pensionsförpliktelser vid en lokal domstol i Pennsylvania, USA. Den lokala domstolens beslut fastställdes den 15 juni i högre instans (U.S. Court of Appeals for the Third Circuit). WCI har ännu inte beslutat om man ska överklaga ytterligare.

Redan i tredje kvartalet 1999 gjorde Electrolux, i enlighet med god redovisningssed, en icke likviditets-påverkande reservering under tredje kvartalet på 225 miljoner USD (1.841 Mkr) före skatt, motsvarande 140 miljoner USD (1.141 Mkr) efter skatt.

Storleken av underskottet i pensionsförpliktelserna är föremål för en separat administrativ utredning, som fortfarande pågår. Käranden i målet, the Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), är ett statligt amerikanskt organ med uppgift att säkerställa betalning av pensioner.
Redan i tredje kvartalet 1999 gjorde Electrolux, i enlighet med god redovisningssed, en icke likviditets-påverkande reservering under tredje kvartalet på 225 miljoner USD (1.841 Mkr) före skatt, motsvarande 140 miljoner USD (1.141 Mkr) efter skatt.

Storleken av underskottet i pensionsförpliktelserna är föremål för en separat administrativ utredning, som fortfarande pågår. Käranden i målet, the Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), är ett statligt amerikanskt organ med uppgift att säkerställa betalning av pensioner.

For further information contact:
Electrolux Pressjour, +46 8 657 65 07