Delårsrapport januari – mars 2009

Sammanfattning av första kvartalet 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 25 818 Mkr (24 193) och periodens resultat till -346 Mkr (-106), vilket motsvarar -1,22 kr (-0,38) per aktie.

• I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 8,4% som en följd av fortsatt starkt vikande efterfrågan på Electrolux största marknader.

• Rörelseresultatet uppgick till 38 Mkr exklusive jämförelsestörande poster.

• Avsättningar för strukturåtgärder uppgick till 424 Mkr för neddragning av tillverkningskapacitet i Italien, Ryssland och Kina.

• Förändringar av valutakurser har negativt påverkat rörelseresultatet med 397 Mkr, framförallt i Asien/Stillahavsområdet, Latinamerika och Europa.

• Fortsatt starkt kassaflöde ger Electrolux en stabil finansiell ställning.

• Pågående kostnadsbesparingsåtgärder börjar ge resultat på global basis.

• Rörelseresultatet i Europa påverkades negativt av fortsatt svaga marknader, medan prisökningar och kostnadsbesparingar hade en positiv effekt.

• Rörelseresultatet för vitvaror i Nordamerika låg på samma nivå som föregående år i jämförbara valutor.

• Electrolux fortsätter att ta marknadsandelar inom vitvaror i Nordamerika.

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas den 22 april 2009 klockan 15.00-16.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg, ekonomi- och finansdirektör Jonas Samuelson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information. En presentation av koncernens första kvartal 2009 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida
www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/webcast1

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: 08-738 60 03. Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir