Delårsrapport januari – mars 2008

• Nettoomsättningen minskade med 3,0% till 24 193 Mkr (24 930) och periodens resultat
uppgick till -106 Mkr (492), motsvarande -0,38 kr (1,76) per aktie

• Rörelseresultatet minskade till -39 Mkr (757) exklusive jämförelsestörande poster. Minskningen beror delvis på negativa poster av engångskaraktär uppgående till 430 Mkr och på kostnader för produktlanseringen i USA uppgående till 120 Mkr

• Lägre försäljningsvolymer som en följd av den kraftiga nedgången på den amerikanska marknaden påverkade negativt rörelseresultatet för vitvaror i Nordamerika

• Vikande efterfrågan i Västeuropa och ökade produktkostnader påverkade negativt rörelseresultatet för vitvaror i Europa

• Starka resultat för vitvaror i Latinamerika och Asien/Stillahavsområdet, dammsugarverksamheten samt professionella produkter

• Utsikt: Rörelseresultatet för 2008 förväntas ligga i linje med 2007

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Electrolux ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2008
klockan 8.00 (CET).