Delårsrapport januari – mars 2006

Stockholm den 24 april 2006

Ökad försäljning till följd av gynnsam marknadsutveckling

• Nettoomsättningen ökade till 33.891 Mkr (29.740) och periodens resultat uppgick till 807 Mkr (854), motsvarande 2:75 kr (2:93) per aktie
• Rörelseresultatet ökade med 16,9% till 1.529 Mkr, exklusive jämförelsestörande poster
• Resultatet för vitvaror i Europa i nivå med föregående år trots strejken i
Tyskland
• Stark försäljningsökning för vitvaror i Nordamerika
• Försäljningen och resultatet för verksamheten i Latinamerika ökade väsentligt
• Positiv utveckling för verksamheten inom Utomhusprodukter

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03.
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir