Delårsrapport januari – juni 2009

Sammanfattning av andra kvartalet 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 27 482 Mkr (25 587) och periodens resultat till 658 Mkr (99), vilket motsvarar 2,32 kr (0,36) per aktie.

• I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 8,4% som en följd av fortsatt starkt vikande efterfrågan på Electrolux största marknader.

• Rörelseresultatet uppgick till 1 027 Mkr (793) exklusive jämförelsestörande poster.

• Fortsatt starkt kassaflöde ger Electrolux en stabil finansiell ställning.

• Rörelseresultatet i Europa och Nordamerika förbättrades trots fortsatt svaga marknader tack vare kostnadsbesparingar, lägre kostnader för råmaterial och prishöjningar.

• Electrolux fortsätter att ta marknadsandelar på marknaden för vitvaror i Nordamerika, Latinamerika och Australien.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls den 16 juli 2009 klockan 15.00-16.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg, ekonomi- och finansdirektör Jonas Samuelson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens andra kvartal 2009 kommer att fin¬nas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida http://www.electrolux.com/webcast1

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: 08-738 60 03.
Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir