Bolagsstyrningsrapport 2011

Viktiga händelser 2011

  • Keith McLoughlin är ny verkställande direktör och koncernchef från och med den 1 januari 2011.
  • Keith McLoughlin och Ulrika Saxon valda till nya styrelseledamöter vid årsstämman 2011.
  • Oförändrade arvoden till styrelseledamöterna.
  • Prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram 2011 för ledande befattningshavare.
  • Sex nya utnämningar i koncernledningen.
  • Tre nya roller i koncernledningen för närmare samordning av marknadsföring, teknikutveckling och design.
  • Fokus på etiskt träningsprogram och s.k. whistleblowingsystem.

Electrolux-koncernen består av cirka 160 bolag, som bedriver verksamhet i över 150 länder. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget AB Electrolux, vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Till grund för styrningen av Electrolux ligger den svenska aktiebolagslagen,Nasdaqs regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (koden) liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden. Electrolux redovisar inga avvikelser från koden för 2011.