Bolagsstyrningsrapport 2006

Händelser under 2006

  • Årsstämman godkände i april styrelsens förslag att dela ut koncernens utomhusverksamhet, Husqvarna, till Electrolux aktieägare. I juni noterades Husqvarna som fristående bolag på Stockholmsbörsen.
  • I december beslutade en extra bolagsstämma om utskiftning av kapital till aktieägarna genom inlösen av aktier.
  • Fortsatt arbete med att säkerställa att Electrolux lever upp till kraven i amerikanska Sarbanes-Oxley-lagstiftningen, framför allt paragraf 404.
  • Styrelseordförande Michael Treschow meddelade i slutet av året att han inte ställer upp till omval vid årsstämman 2007.

Till grund för styrningen av Electrolux ligger bland annat den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk, inklusive svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Electrolux tillämpar koden. Denna bolagsstyrningsrapport upprättas som en del av kod-tillämpningen. Rapporten har inte granskats av koncernens externa revisor. Electrolux redovisar inte några avvikelser från koden för räkenskapsåret 2006, förutom vad avser sammansättningen av bolagets ersättningsutskott. För mer information, se sid 118.

Electrolux B-aktier är registrerade i form av depåbevis (ADRs) hos den amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange Commission (SEC). Electrolux omfattas därmed av tillämpliga amerikan- ska lagar och regler, däribland Sarbanes-Oxley
Act 2002, vilket påverkar styrningen av koncernen. Electrolux lämnar varje år en årsredovisning enligt Form 20-F till SEC.