Bolagsstyrningsrapport 2005

Händelser under 2005

  • En svensk kod för bolagsstyrning ingår som en del i noteringsavtalet med Stockholmsbörsen från och med den 1 juli 2005. Electrolux tillämpar koden från detta datum.
  • Fortsatt arbete med att säkerställa att Electrolux lever upp till kraven i amerikanska Sarbanes- Oxley-lagstiftningen, framför allt paragraf 404.
  • Styrelsens förslag att avskilja koncernens utomhusverksamhet till en separat enhet för att tilldelas Electrolux aktieägare

AB Electrolux är ett svenskt publikt aktiebolag. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen för Electrolux AB, den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet för bolagets aktier vid Stockholmsbörsen, svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) ingår som en del i noteringsavtalet med Stockholmsbörsen från och med den 1 juli 2005 och tillämpas av Electrolux från och med detta datum. Redan innan koden infördes tillämpades merparten av kodens regler och resterande regler har därefter införts successivt. Electrolux har tillämpat kodens bestämmelser för att utveckla bolagsstyrningen i linje med kodens målsättningar och redovisar inte några avvikelser från koden för 2005, utom vad gäller styrelsens rapport om den interna kontrollen, se ”Beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen” på sid 11.

Electrolux har sina B-aktier registrerade i form av depåbevis (ADRs) hos den amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange Commission (SEC) och iakttar därmed tillämpliga amerikanska lagar och regler, däribland Sarbanes-Oxley Act 2002, vilket påverkar styrningen av koncernen. Electrolux lämnar varje år en årsredovisning enligt Form 20-F till SEC.