Bokslutsrapport 2007

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade till 104,732 Mkr (103 848) och periodens resultat till 2 925 Mkr (2 648), motsvarande 10,41 kr (9,17) per aktie

• Rörelseresultatet för helåret 2007 ökade med 5,7%, exklusive jämförelsestörande poster

• Resultatet för vitvaror i Europa påverkades negativt av extra kostnader för de nya produkter som lanserats

• Bästa resultatet någonsin för vitvaror i Latinamerika

• Stark utveckling för dammsugarverksamheten i alla regioner

• God tillväxt i Asien/Stillahavsområdet och stark resultatförbättring

• Stabil resultatnivå för vitvaror i Nordamerika och Professionella Produkter

• Poster av engångskaraktär på cirka 100 Mkr påverkade resultatet positivt under kvartalet

• Kostnaderna för råmaterial ökade

• Styrelsen föreslår en utdelning på 4,25 kr (4,00) per aktie

• Utsikt: Rörelseresultatet för 2008 förväntas ligga i linje med 2007

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Electrolux ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2008
klockan 8.00 (CET).