Bokslutsrapport 2002

  • Ökningen av rörelseresultatet kan främst hänföras till Konsumentprodukter i Nordamerika
  • Fortsatt förbättring av resultat och marginal för Konsumentprodukter i Europa
  • Markant resultatnedgång för Konsumentprodukter i övriga världen
  • Stark förbättring av kassaflöde och skuldsättningsgrad
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 6:00 kr (4:50)
  • Styrelsen föreslår nytt återköpsprogram och indragning av tidigare återköpta aktier

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Electrolux nettoomsättning minskade 2002 till 133.150 Mkr jämfört med 135.803 Mkr föregående år. Av minskningen på 2,0% utgjorde förändringar i koncernens struktur -3,4%, förändrade valutakurser -4,1% samt volym/pris/mix +5,5%.

Koncernens rörelseresultat ökade 2002 med 23% till 7.731 Mkr (6.281), motsvarande 5,8% (4,6) av nettoomsättningen. Resultatet efter finansiella poster ökade med 45% till 7.545 Mkr (5.215), motsvarande 5,7% (3,8) av nettoomsättningen. Nettoresultatet ökade med 32% till 5.095 Mkr (3.870), motsvarande 15:60 kr (11:35) per aktie.