Betydligt lägre resultat än föregående år väntas för tredje kvartalet och helåret 2001

Betydligt lägre resultat än föregående år väntas för tredje kvartalet och helåret 2001

Electrolux rörelseresultat för både tredje kvartalet och helåret 2001, exklusive jämförelsestörande poster, förväntas bli betydligt lägre än föregående år.

Detta innebär en förändring av de förväntningar som publicerades i koncernens halvårsrapport där rörelseresultatet för helåret 2001, exklusive jämförelsestörande poster, förväntades bli något lägre än föregående år.

Bakgrunden är huvudsakligen högre kostnader för infasningen av en ny generation kylskåp inom den amerikanska verksamheten, fortsatta lagerneddragningar i återförsäljarledet i USA samt en fortsatt svag resultatutveckling för produktlinje komponenter.

De tragiska händelserna förra veckan i USA har förstärkt osäkerheten avseende de amerikanska hushållens framtidstro och köp av koncernens produktkategorier, vilket innebär en ytterligare negativ påverkan på en marknad som redan kännetecknas av en ofördelaktig trend vad gäller pris och mix.

Tillverkningen av de nya produktgenerationerna i de två kylskåpsfabrikerna i USA ligger nu i antal enheter per dag inte långt från ursprunglig plan, men sker fortfarande till en för hög kostnad. Produkterna har tagits emot mycket väl på marknaden och situationen inom kylskåpsdivisionen bedöms normaliseras under resten av året. Den tidigare förväntade nedgången i rörelsersultat för andra halvåret jämfört med andra halvåret föregående år på 20-25 miljoner dollar (cirka 200-250 Mkr) bedöms dock öka till 45-50 miljoner dollar (cirka 450-500 Mkr).

Lagerneddragningar i återförsäljarledet förväntas dessutom påverka resultatet negativt med USD 20-30 miljoner dollar (cirka 200-300 Mkr) under andra halvåret.

Den svaga utvecklingen för komponentverksamheten beror huvudsakligen på vikande efterfrågan och ökad priskonkurrens vad gäller kompressorer, framför allt på den amerikanska marknaden, samt vissa typer av motorer. Interna åtgärder har hittills främst inriktats på en anpassning av kapaciteten, men kommer också att omfatta förändringar av produktlinjens struktur.

Flera av koncernens verksamheter har hittills i år utvecklats väl med en positiv trend i försäljning och rörelseresultat. Detta gäller vitvaror i Europa, delar av professionella inomhusprodukter och professionella utomhusprodukter.

Med hänsyn till den svaga resultatutvecklingen för koncernen totalt inriktas ansträngningarna på att fullfölja de i fjärde kvartalet föregående år beslutade aktiviteterna för att uppnå kostnadssänkningar. Som tidigare angivits kommer en väsentlig del av realisationsvinsten på 3.200 Mkr från försäljningen av fritidsprodukter att användas för effektivitetshöjande åtgärder.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder till ett värde av 124,5 miljarder kronor. Electrolux-koncernen har 87.000 medarbetare och arbetar med ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka, Husqvarna, Volta och ElektroHelios.

Mer information
En telefonkonferens kommer att hållas kl. 15.00 CET. Electrolux Pressjour nås på telefon 08-657 65 07.