Beslut på extra bolagsstämma om utbetalning till aktieägarna av 3 miljarder kronor genom inlösen av aktier

Beslut på extra bolagsstämma om utbetalning till aktieägarna av
3 miljarder kronor genom inlösen av aktier

(ELUX) Den 21 april 2004 beslutade ordinarie bolagsstämma i AB
Electrolux att genomföra ett inlösenerbjudande med rätt för aktieägarna
i Electrolux att lösa in aktier i bolaget mot kontant likvid på 200
kronor per aktie. Under anmälningsperioden anmäldes totalt 15.179.692
aktier i Electrolux för inlösen, motsvarande ett värde om drygt 3 miljarder kronor.

Den extra bolagsstämman i Electrolux har idag, i enlighet med styrelsens
förslag, fattat följande erforderliga beslut för inlösenerbjudandet och
utbetalning till aktieägarna:

a) Beslut om nedsättning av Electrolux aktiekapital med 75.898.460
kronor genom inlösen av 497.725 A-aktier och 14.681.967 B-aktier. För
varje inlöst aktie betalas 200 kronor, dvs sammanlagt 3.035.938.400
kronor.
b) Beslut om ökning av Electrolux aktiekapital med 75.898.460 kronor
genom nyemission av 15.179.692 inlösenbara C-aktier, med en
teckningskurs per aktie motsvarande aktiens nominella belopp på 5
kronor, till Svenska Handelsbanken. Beslutet fattades för att möjliggöra
en snabb utbetalning av inlösenlikviden till aktieägarna.
c) Beslut om nedsättning av Electrolux aktiekapital med 75.898.460
kronor genom inlösen av samtliga de enligt punkt b) emitterade C-
aktierna till nominellt belopp om 5 kronor per aktie uppräknat med en
räntefaktor motsvarande STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,05
procentenheter, samt att överföra 75.898.460 kronor från bolagets fria
egna kapital till bolagets reservfond.
Efter att ovanstående beslut registrerats hos PRV kommer aktiekapitalet
i Electrolux att uppgå till 1.544.601.540 kronor, motsvarande 9.502.275
A-aktier och 299.418.033 B-

aktier, eller totalt 308.920.308 aktier, inklusive av Electrolux ägda
aktier. Electrolux innehav av egna aktier uppgick den 16 juni 2004 till
17.489.400 B-aktier.

Inlösenlikviden beräknas utbetalas till aktieägarna omkring den 30 juni
2004.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2003 en omsättning på 124 miljarder kronor och 77.000 anställda.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations på telefon
08-738 60 03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.

För att ändra eller saga upp denna faxtjänst, vänligen sand hela detta
document, med uppgift om ditt namn, företag och faxnummer, till
faxnummer 08-738 70 90, med uppgift om vad som ska ändras.