Återköp av aktier av serie B i AB Electrolux under vecka 46, 2021

Stockholm, 22 november 2021

AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 15 november – 19 november 2021 återköpt sammanlagt 438 410 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 9 369 172 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 2 800 miljoner kronor som AB Electrolux tillkännagav den 27 oktober 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 oktober 2021 – 25 mars 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

B-aktier i AB Electrolux har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
15/11/2021 87 682 208.986 18 324 284,15
16/11/2021 87 682 213.966 18 760 931,74
17/11/2021 87 682 216.232 18 959 619,15
18/11/2021 87 682 217.373 19 059 673,08
19/11/2021 87 682 214.212 18 782 571,66

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Exane BNP Paribas för AB Electrolux räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår AB Electrolux innehav av egna aktier per den 19 november 2021 till 23 263 685 B-aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 308 920 308.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande

For further information, please contact:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, +46 70 590 80 72

Rupini Bergström, Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07