Återköp av aktier av serie B i AB Electrolux under vecka 44, 2021

Stockholm, 8 november, 2021

AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 1 november – 5 november, 2021 återköpt sammanlagt 466 524 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 9 369 172 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 2 800 miljoner kronor som AB Electrolux tillkännagav den 27 oktober 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 oktober 2021 – 25 mars 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

B-aktier i AB Electrolux har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
01/11/2021 109 500 195,438 21 400 513,90
02/11/2021 89 256 197,418 17 620 780,90
03/11/2021 89 256 199,410 17 798 547,40
04/11/2021 89 256 201,439 17 979 623,20
05/11/2021 89 256 202,242 18 051 320,70

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Exane BNP Paribas för AB Electrolux räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår AB Electrolux innehav av egna aktier per den 5 november, 2021 till 22 234 151 B-aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 308 920 308.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72

Rupini Bergström, Electrolux pressjour: 08-657 65 07