Återköp av aktier av serie B i AB Electrolux under vecka 29, 2022

AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 18 juli – 22 juli 2022 återköpt sammanlagt 269 645 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 8 000 000 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 1 250 miljoner kronor som AB Electrolux tillkännagav den 29 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 2 maj 2022 – 21 oktober 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

B-aktier i AB Electrolux har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
(SEK)
18/07/2022 12 204 141,4975 1 726 835,49
19/07/2022 4 427 142,5205 630 938,25
20/07/2022 8 321 144,8246 1 205 085,50
21/07/2022 186 054 135,1584 25 146 760,95
22/07/2022 58 639 140,4857 8 237 940,96

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Citigroup Global Markets Europe AG för AB Electrolux räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår AB Electrolux innehav av egna aktier per den 22 juli 2022 till 9 879 721 B-aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 283 077 393.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07