Återköp av aktier av serie B i AB Electrolux under vecka 24, 2022

AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 13 juni – 17 juni 2022 återköpt sammanlagt 789 138 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur.

AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 13 juni – 17 juni 2022 återköpt sammanlagt 789 138 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 8 000 000 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 1 250 miljoner kronor som AB Electrolux tillkännagav den 29 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 2 maj 2022 – 21 oktober 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

B-aktier i AB Electrolux har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
(SEK)
13/06/2022 250 000 138,5642 34 641 050,00
14/06/2022 225 000 134,1481 30 183 322,50
15/06/2022 99 138 135,9121 13 474 053,77
16/06/2022 125 000 135,1606 16 895 075,00
17/06/2022 90 000 136,9216 12 322 944,00

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Citigroup Global Markets Europe AG för AB Electrolux räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår AB Electrolux innehav av egna aktier per den 17 juni 2022 till 8 189 127 B-aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 283 077 393.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare  information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07