Återköp av aktier av serie B i AB Electrolux under vecka 20, 2022

AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 16 maj – 20 maj 2022 återköpt sammanlagt 475 000 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 8 000 000 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 1 250 miljoner kronor som AB Electrolux tillkännagav den 29 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 2 maj 2022 – 21 oktober 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

B-aktier i AB Electrolux har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
(SEK)
16/05/2022 65 000 156,0728 10 144 732,00
17/05/2022 50 000 158,0819 7 904 095,00
18/05/2022 120 000 155,3428 18 641 136,00
19/05/2022 140 000 148,8343 20 836 802,00
20/05/2022 100 000 149,4037 14 940 370,00

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Citigroup Global Markets Europe AG för AB Electrolux räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår AB Electrolux innehav av egna aktier per den 20 maj 2022 till 6 271 615 B-aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 283 077 393.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Rupini Bergström, Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07