Återköp av aktier av serie B i AB Electrolux under vecka 19, 2022

Stockholm, 16 maj 2022

AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 9 maj – 13 maj 2022 återköpt sammanlagt 362 500 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 8 000 000 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 1 250 miljoner kronor som AB Electrolux tillkännagav den 29 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 2 maj 2022 – 21 oktober 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

B-aktier i AB Electrolux har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
(SEK)
09/05/2022 85 000 148,2009 12 597 076,50
10/05/2022 50 000 153,4577 7 672 885,00
11/05/2022 70 000 152,2286 10 656 002,00
12/05/2022 95 000 150,3634 14 284 523,00
13/05/2022 62 500 158,1028 9 881 425,00

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Citigroup Global Markets Europe AG för AB Electrolux räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår AB Electrolux innehav av egna aktier per den 13 maj 2022 till 5 796 615 B-aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 283 077 393.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.