Återköp av aktier av serie B i AB Electrolux under vecka 05, 2022 – återköpsprogrammet avslutat

Stockholm, 7 februari 2022

AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 31 januari – 3 februari 2022 återköpt sammanlagt 1 327 560 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur. Återköpsprogrammet som inleddes den 28 oktober 2021 är härmed avslutat då totalt 9 369 172 B-aktier har återköpts.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 9 369 172 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 2 800 miljoner kronor som AB Electrolux tillkännagav den 27 oktober 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 oktober 2021 – 25 mars 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

B-aktier i AB Electrolux har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
(SEK)
31/01/2022 400 000 191,8153 76 726 120,00
01/02/2022 400 000 190,3284 76 131 360,00
02/02/2022 263 780 190,2344 50 180 030,03
03/02/2022 263 780 189,2085 49 909 418,13

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Exane BNP Paribas för AB Electrolux räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår AB Electrolux innehav av egna aktier per den 3 februari 2022 till 30 892 030 B-aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 308 920 308.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

For further information, please contact:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, +46 70 590 80 72

Rupini Bergström, Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07