Återköp av aktier av serie B i AB Electrolux under vecka 04, 2022

AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 24 januari – 28 januari 2022 återköpt sammanlagt 1 570 000 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 9 369 172 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 2 800 miljoner kronor som AB Electrolux tillkännagav den 27 oktober 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 oktober 2021 – 25 mars 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

B-aktier i AB Electrolux har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
(SEK)
24/01/2022 290 000 190,9264 55 368 656,00
25/01/2022 300 000 193,1125 57 933 750,00
26/01/2022 300 000 196,2452 58 873 560,00
27/01/2022 320 000 191,6524 61 328 768,00
28/01/2022 360 000 178,5908 64 292 688,00

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Exane BNP Paribas för AB Electrolux räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår AB Electrolux innehav av egna aktier per den 28 januari 2022 till 29 564 470 B-aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 308 920 308.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

For further information, please contact:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, +46 70 590 80 72

Rupini Bergström, Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07