Återköp av aktier av serie B i AB Electrolux under vecka 03, 2022

Stockholm, 24 januari 2022

AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 17 januari – 21 januari 2022 återköpt sammanlagt 1 381 353 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 9 369 172 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 2 800 miljoner kronor som AB Electrolux tillkännagav den 27 oktober 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 oktober 2021 – 25 mars 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

B-aktier i AB Electrolux har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
(SEK)
17/01/2022 268 002 205,1568 54 982 432,71
18/01/2022 278 758 204,5055 57 007 544,17
19/01/2022 257 800 207,1319 53 398 603,82
20/01/2022 281 793 205,6325 57 945 799,07
21/01/2022 295 000 198,9022 58 676 149,00

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Exane BNP Paribas för AB Electrolux räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår AB Electrolux innehav av egna aktier per den 21 januari 2022 till 27 994 470 B-aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 308 920 308.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72 

Rupini Bergström, Electrolux pressjour: 08-657 65 07