Ändrad segmentsrapportering fr o m 2004

(ELUX) Från och med första kvartalet 2004 kommer koncernens
trädgårdsprodukter för konsumentmarknaden att utgöra ett eget segment
inom Konsumentprodukter i den finansiella rapporteringen. Det nya
segmentet, Utomhusprodukter, omfattar även produkter för
konsumentmarknaden som säljs under varumärket Husqvarna. Dessa har
tidigare rapporterats inom Professionella utomhusprodukter.

Den nya rapporteringsstrukturen avspeglar en förändring av
organisationen inom utomhusprodukter, som innebär att både
professionella produkter och konsumentprodukter sammanförts under en
gemensam ledning.

Nedanstående tabeller visar nyckeltal, exklusive jämförelsestörande
poster, för åren 2001-2003 i enlighet med den nya
rapporteringsstrukturen. Kvartalsuppgifter enligt den nya
rapporteringsstrukturen finns tillgängliga på:
www.electrolux.com/financials