Bolagsstyrningsrapport 2010

Electrolux-koncernen består av cirka 150 bolag, som bedriver verksamhet i över 50 länder. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget AB Electrolux, vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

Till grund för styrningen av Electrolux ligger den svenska aktiebolagslagen, Nasdaqs regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden. Electrolux redovisar inga avvikelser från koden för 2010.

Viktiga händelser

  • Hans Stråberg lämnade Electrolux vid årsskiftet efter nio år som VD och koncernchef. Samtidigt lämnade han också sitt styrelseuppdrag i Electrolux.
  • Keith McLoughlin har utsetts till ny VD och koncernchef från och med den 1 januari 2011.
  • Lorna Davis valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman den 30 mars 2010.
  • Henrik Bergström har utsetts till chef för Damm­sugare och små hushållsapparater samt till ny medlem i koncernledningen.
  • Tre nya utnämningar i koncernledningen från och med den 1 februari 2011, för att snabbare förverkliga Electrolux strategi.
  • Electrolux B-aktie avnoterades från Londonbörsen den 11 mars 2010.

Ägarstruktur

Electrolux aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB. Det innebär att inga aktiebrev ges ut, och att Euroclear Sweden AB för aktiebok över ägare och förvaltare i bolaget.

Enligt aktieboken hade Electrolux per den 31 december 2010 cirka 57 200 aktieägare. Antalet aktieägare i Sverige uppgick vid årets slut till cirka
53 400. Investor AB är största ägare med cirka 13,6 procent av aktiekapitalet och cirka 29,9 procent av rösterna.

Utländska investerare anges inte alltid i aktieboken. Utländska banker och andra förvaltare kan registreras för en eller flera kunders aktier och då framgår vanligen inte de faktiska innehavarna i aktieboken.

För ytterligare information om ägarstruktur, se Aktiekapital och ägande. Informationen om ägarstruktur uppdateras varje kvartal på koncernens hemsida.

Rösträtt

Aktiekapitalet i AB Electrolux består av A-aktier och B-aktier. En A-aktie berättigar ägaren till en röst och en B-aktie till en tiondels röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst och berättigar till lika stor utdelning. En A-aktie kan på begäran av aktieägaren konverteras till en B-aktie.

Ägarstruktur

Av det totala aktiekapitalet vid årets slut ägdes cirka 25% av utländska investerare.

Källa: SIS Ägarservice per den 31 december 2010.

AB Electrolux (publ) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556009-4178. Styrelsens säte är i Stockholm. Koncernens huvudkontor har adress S:t Göransgatan 143, 105 45 Stockholm.