Electrolux verksamhet
Snabbläsning

Sammanfattning 2010

Sammanfattning av 2010 – ett rekordår    

 • I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 1,5%.
 • Stark tillväxt i Latinamerika och Asien/Stillahavsområdet kompenserade för lägre försäljningsvolymer i Europa och Nordamerika.
 • 2010 var det år då Electrolux uppnådde målet för rörelsemarginalen på 6% för ett helår.
 • Förbättringar av produktmixen och kostnadsbesparingar motverkade ökade kostnader för råmaterial och prispress på marknaden.
 • Alla affärsområden överträffade föregående års rörelseresultat.
 • Starka förbättringar av rörelseresultaten för verksamheterna i Asien/Stillahavsområdet och för Professionella Produkter.
 • Starkt kassaflöde genererat av rörelseresultatet.
Fem konceptdammsugare tillverkade av plastskräp från världshaven är en del av strategin kring marknadsföringen av Electrolux Green Range dammsugare.

Verksamhet

Electrolux är en världsledande tillverkare av hushållsprodukter samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter på mer än 150 marknader varje år.

Företaget fokuserar på att ta fram innovativa produkter som är designade med omtanke och som bygger på konsumentinsikt, allt för att möta konsumenters och professionella användares behov.

I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare, spisar och luftkonditionering under välkända varumärken som Electrolux, AEG, Eureka och Frigidaire.

Under 2010 hade Electrolux en omsättning på 106 miljarder kronor och 52 000 anställda.

Under 2010 genomfördes en stor satsning på att repositionera varumärket AEG i Tyskland och Österrike. Neue Kollektion är en innovativ serie av inbyggnadsprodukter och fristående produkter som stärker varumärket och differentierar det från andra tillverkare på marknaden.

Strategi

För att nå en topposition inom industrin krävs globala varumärken och en hög takt i lanseringarna av nya, innovativa produkter såväl som en kostnadseffektiv produktion och utnyttjande av globala skalfördelar.

Electrolux strategi fokuserar på: Produkter, Varumärke, Kostnadseffektivitet och Lönsam tillväxt.

Electrolux finansiella mål ska stärka koncernens ledande, globala position i branschen och bidra till att ge en god totalavkastning till Electrolux aktieägare. Fokus ligger på tillväxt med bibehållen lönsamhet. Ett av de finansiella målen är en rörelsemarginal på minst 6% över en konjunkturcykel.

Finansiella mål

Electrolux finansiella mål ska stärka koncernens ledande, globala position i branschen och bidra till att ge en god totalavkastning till Electrolux aktieägare. Fokus ligger på tillväxt med bibehållen lönsamhet. Samtliga nyckeltal är exklusive jämförelsestörande poster.

  Rörelsemarginal på minst 6 procent över en konjunkturcykel
  Kapitalomsättningshastighet på minst 4 gånger
  Avkastning på nettotillgångar på minst 25 procent
  Tillväxt på minst 4 procent i genomsnitt per år

Aktiviteter framöver

Med innovativa produkter, ett starkt varumärke i premiumsegmentet och utnyttjande av globala stordriftsfördelar kan Electrolux öka tillväxttakten framöver. Målet är att växa snabbare än marknaden, det vill säga med minst 4 procent per år, och att göra det med bibehållen lönsamhet. Vad krävs för en sådan utveckling?

 • Utnyttja globala initiativ för att minska kostnaderna och göra produktutvecklingen snabbare och mer precis
 • Avsluta omstruktureringsprogrammet
 • Fortsätta växa på tillväxtmarknaderna, organiskt och via förvärv
 • Öka närvaron ytterligare inom premiumsegmentet
 • Växa snabbare inom lönsamma produktkategorier
 • Växa genom förvärv inom närliggande segment
 • Fortsätta arbetet med att vända svaga marknader och produktsegment

Hållbarhet

För att vara en ledare i branschen måste Electrolux gå i bräschen inom hållbarhet. Inom koncernen intensifierades därför arbetet med hållbarhetsstrategin, som innefattar hur koncernen driver anläggningar, utvecklar och designar produkter samt hur koncernen kommunicerar med konsumenter och stärker varumärket.

Att bygga upp en ledande position är ett långsiktigt åtagande och koncernen har visat att man klarar denna utmaning. Under 2010 och för fjärde året i rad blev Electrolux utnämnt som ledare i sin bransch av det prestigefyllda Dow Jones Sustainability World Index. Electrolux rankas därmed bland de 10 procent främsta av världens 2 500 största företag när det gäller miljö och socialt ansvar.

Kampanj Green Range

All produktutveckling inom Electrolux bygger på en djup insikt om konsumenternas utvecklade behov. Runt om i världen ökar intresset för produkter som är tillverkade på ett hållbart sätt, förbrukar mindre energi och vatten, och som går att återvinna.
Som ett ledande varumärke för energieffektiva och vattensnåla produkter, både för konsumenter och professionella användare, kan Electrolux dra fördel av denna utveckling.

Med kampanjen Vac from the Sea har Electrolux ökat människors medvetenhet om vilken effekt plastskräp har på världens hav samtidigt som det råder brist på återvunnen plast. Kampanjen, som är kopplad till strategin kring marknadsföringen av
Electrolux Green Range dammsugare, har stärkt koncernens ledande position inom hållbarhet.

Fem konceptdammsugare tillverkade av plastskräp från världshaven är en del av strategin kring marknadsföringen av Electrolux Green Range dammsugare.

Resultatgenomgång

Electrolux rörelseresultat förbättrades väsentligt för 2010. För första gången uppnådde bolaget målet för rörelsemarginalen på 6%. Alla verksamheter visade förbättringar. En förbättrad produktmix och kostnadsbesparingar påverkade rörelseresultat positivt jämfört med 2009.

I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 1,5%. Stark försäljningstillväxt i Latinamerika och Asien/Stillahavsområdet kompenserade för lägre försäljningsvolymer i Europa och Nordamerika.

Rörelsemarginal, %

Utdelning

Styrelsen föreslår för 2010 en utdelning på 6,50 kronor.  Den föreslagna utdelningen motsvarar cirka 40% av årets resultat, exklusive jämförelsestörande poster.

Koncernens målsättning är att utdelningen ska motsvara minst 30% av årets resultat, exklusive jämförelsestörande poster. Historiskt har Electrolux haft en utdelningsnivå som varit betydligt högre än 30%. Electrolux har en lång tradition med höga utdelningar av medel till aktieägarna inklusive återköp och inlösen av aktier samt genom utdelningar.

Kapitalmarknaden

Electrolux-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Under 2010 uppmärksammades att Electrolux-aktien varit noterad på den svenska börsen i 80 år.

Genomsnittlig årlig totalavkastning på en placering i Electrolux-
aktier har under de senaste tio åren uppgått till 25,5 procent. Motsvarande avkastning för SIX Return Index var 10,6 procent.

Bolagsstyrning

Viktiga händelser under året:

 • Hans Stråberg lämnade Electrolux vid årsskiftet efter nio år som VD och koncernchef. Samtidigt lämnade han också sitt styrelseuppdrag i Electrolux.
 • Keith McLoughlin har utsetts till ny VD och koncernchef från och med den 1 januari 2011.
 • Lorna Davis valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman den 30 mars 2010.
 • Henrik Bergström har utsetts till chef för Dammsugare och små hushållsapparater samt till ny medlem i koncernledningen.
 • Tre nya utnämningar i koncernledningen från och med den 1 februari 2011, för att snabbare förverkliga Electrolux strategi.
 • Electrolux B-aktie avnoterades från Londonbörsen den
  11 mars 2010.
Electrolux resultat 2010

Nettoomsättning 

Rörelseresultat1)

Resultat per aktie1)

Antal anställda2)

1) Exklusive jämförelsestörande poster
2) Genomsnittligt antal anställda

© Electrolux Group