Sammanfattning av 2010

  • I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 1,5%.
  • Stark tillväxt i Latinamerika och Asien/ Stillahavsområdet kompenserade för lägre försäljningsvolymer i Europa och Nordamerika.
  • Electrolux uppnådde för första gången sitt mål om en rörelsemarginal på 6%.
  • Rörelseresultatet ökade till 6 494 Mkr (5 322), motsvarande en marginal på 6,1% (4,9) exklusive jämförelsestörande poster.
  • Förbättringar av produktmixen och kostnadsbesparingar motverkade ökade kostnader för råmaterial och prispress på marknaden.
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2010 på 6,50 kronor (4,00) per aktie.
Nyckeltal        
Belopp i Mkr, MEUR, MUSD om ej annat anges 2010 2009 2010 MEUR 2010 MUSD
Nettoomsättning 106 326 109 132 11 125 14 763
Rörelseresultat 5 430 3 761 568 754
Marginal, % 5,1 3,4    
Resultat efter finansiella poster 5 306 3 484 555 737
Periodens resultat 3 997 2 607 418 555
Resultat per aktie, SEK, EUR, USD 14,04 9,18 1,47 1,95
Utdelning per aktie 6,501) 4,00    
Genomsnittligt antal anställda 51 544 50 633    
Skuldsättningsgrad –0,03 0,04    
Avkastning på eget kapital, % 20,6 14,9    
         
Exklusive jämförelsestörande poster         
Jämförelsestörande poster –1 064 –1 561 –111 –148
Rörelseresultat 6 494 5 322 679 902
Marginal, % 6,1 4,9    
Resultat efter finansiella poster 6 370 5 045 666 884
Periodens resultat 4 739 3 851 496 658
Resultat per aktie, kr 16,65 13,56 1,74 2,31
Avkastning på nettotillgångar, % 31,0 26,2    
         
1) Enligt styrelsens förslag.        
Nettomsättning och anställda    
10 största länder Mkr Anställda
USA 29 782 8 675
Brasilien 14 231 11 004
Tyskland 5 974 1 783
Australien 5 514 1 580
Italien 4 609 6 210
Kanada 4 390 1 401
Frankrike 4 223 1 182
Schweiz 3 667 875
Sverige 3 353 2 296
Storbritannien 2 898 387
Övriga 27 685 16 151
Totalt 106 326 51 544

Diagram

Nettoomsättning

Rörelseresultat1)

Resultat per aktie1)

Antal anställda2)

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
2) Genomsnittligt antal anställda.