Electrolux och kapitalmarknaden

Electrolux kommunikation med kapitalmarknaden ska tillhandahålla marknaden relevant, tillförlitlig, korrekt och aktuell information om koncernens utveckling och finansiella ställning.

Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Electrolux, och Hans Stråberg, tidigare VD och koncernchef i Electrolux, närvarade vid Electrolux 80 års-jubileum på Nasdaq OMX Stockholm.

Finansiell information lämnas kontinuerligt i årsredovisningar och kvartalsrapporter. I samband med respektive kvartalsrapport arrangeras en telefonkonferens där ledningen presenterar koncernens resultat med efterföljande analys. På koncernens hemsida lämnas kompletterande marknads- och finansiell information.

Electrolux Investor Relations-avdelning arrangerar årligen cirka 300 möten med investerare och analytiker. Ungefär en tredjedel av dessa genomförs med koncernledningen närvarande. Möten med investerare hålls på koncernens huvudkontor. Dessutom arrangeras roadshows, främst på de största finansiella marknaderna i Europa och USA. Utöver detta interagerar Electrolux dagligen med kapitalmarknaden.

Kapitalmarknadsdag i Stockholm

För att ge marknaden fördjupad information om Electrolux arrangerades en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 12 november. De viktigaste budskapen var:

  • Electrolux är ett konsumentdrivet företag i förändring som kommer att fortsätta lansera nya produkter med stöd från investeringar i varumärken och produktutveckling.
  • Electrolux har framgångsrikt omvandlats från ett tillverkningsdrivet företag till ett konsumentdrivet företag.
  • Electrolux mål att generera en rörelsemarginal, exklusive jämförelsestörande poster, på minst 6 procent är hållbart över en konjunkturcykel.
  • Electrolux ska genom uppköp och organisk tillväxt uppnå en tillväxt på över 4 procent.
  • Electrolux program Global Operations kommer att generera 2–2,5 miljarder kronor i besparingar.

Electrolux – 80 år på börsen

Under 2010 uppmärksammades att Electrolux-aktien varit noterad på den svenska börsen i 80 år. År 1930 redovisade Electrolux ett aktiekapital på 60 Mkr, att jämföra med dagens aktiekapital på 1 545 Mkr. Under sitt första år som noterat bolag på Stockholmsbörsen redovisade företaget en nettovinst på drygt 8 Mkr. Huvudkontoret låg då på Norrmalmstorg och den första fabriken låg på Lilla Essingen i Stockholm.

Från att år 1928 omsätta 70 Mkr har Electrolux vuxit till ett internationellt storföretag med en omsättning överstigande 100 miljarder kronor och med över 50 000 anställda.

Electrolux-aktien har tidigare också varit noterad på börserna i London (1928–2010), Genève (1955–1996), Oslo (1981–1991), Paris (1983–2003), Basel (1987–1996), Zürich (1987–2003) och i Nasdaq-systemet i USA (1987–2005).

Tabeller

Diagram

IR-aktiviteter