Utdelning av medel till aktieägare

Koncernens målsättning är att utdelningen ska motsvara minst 30% av årets resultat.

Electrolux har under ett antal år haft en utdelningsnivå som varit betydligt högre än 30%. Electrolux har även en lång tradition med höga utdelningar av medel till aktieägarna inklusive återköp och inlösen av aktier.

Utdelning 2019

Extrastämman den 3 november 2020 fastställde styrelsens förslag till utdelning för 2019 på 7,00 kr per aktie, motsvarande en utbetalning på totalt cirka 2 012 Mkr. Utdelningen motsvarade cirka 80% av periodens resultat för koncernen, inklusive avvecklad verksamhet. Utdelningen betalades ut vid ett tillfälle.

Årsstämman den 31 mars 2020 beslöt att inte lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2019. Detta med anledning av den betydande osäkerheten avseende effekterna från spridningen av coronaviruset på medellång sikt.

Utdelning av Electrolux Professional i mars 2020

I mars 2020, delades Electrolux Professional AB ut till AB Electrolux aktieägare. Läs mer om utdelningen av Electrolux Professional

Utdelning 2018

Årsstämman den 10 april 2019 fastställde styrelsens förslag till utdelning för 2018 på 8,50 kr per aktie, motsvarande en utbetalning på totalt cirka 2 443 Mkr. Utdelningen motsvarade cirka 64% av periodens resultat. Utdelningen betalades ut i två lika stora delar.

Utdelning 2017

Årsstämman den 5 april 2018 fastställde styrelsens förslag till utdelning för 2017 på 8,30 kr per aktie, motsvarande en utbetalning på totalt cirka 2 385 Mkr. Utdelningen motsvarar 42% av periodens resultat. Utdelningen betalas ut i två lika stora delar.

Utdelning 2016

Årsstämman den 23 mars 2017 fastställde styrelsens förslag till utdelning för 2016 på 7,50 kr per aktie, motsvarande en utbetalning på totalt cirka 2 155 Mkr. Utdelningen motsvarar 48% av periodens resultat. Utdelningen betalas ut i två lika stora delar.

Utdelning 2015

Årsstämman den 6 april 2016 fastställde styrelsens förslag till utdelning för 2015 på 6,50 kr per aktie, motsvarande en utbetalning på totalt cirka 1 868 Mkr. Utdelningen motsvarar 119% av periodens resultat.

Utdelning 2014

Årsstämman den 26 mars 2015 fastställde styrelsens förslag till utdelning för 2014 på 6,50 kr per aktie, motsvarande en utbetalning på totalt cirka 1 861 Mkr. Utdelningen motsvarar 57% av periodens resultat exklusive jämförelsestörande poster.

Utdelning 2013

Årsstämman den 26 mars 2014 fastställde styrelsens förslag till utdelning för 2013 på 6,50 kr per aktie, motsvarande en utbetalning på totalt cirka 1 861 Mkr. Utdelningen motsvarar 66% av periodens resultat exklusive jämförelsestörande poster.

Utdelning 2012

Årsstämman den 26 mars 2013 fastställde styrelsens förslag till utdelning för 2012 på 6,50 kr per aktie, motsvarande en utbetalning på totalt cirka 1 860 Mkr. Utdelningen motsvarar 55% av periodens resultat exklusive jämförelsestörande poster.

Utdelning 2011

Årsstämman den 27 mars 2012 fastställde styrelsens förslag till utdelning för 2011 på 6,50 kr per aktie, motsvarande en utbetalning på totalt cirka 1 860 Mkr. Utdelningen motsvarar 85% av periodens resultat exklusive jämförelsestörande poster.

Utdelning 2010

Årsstämman den 31 mars 2011 fastställde styrelsens förslag till utdelning för 2010 på 6,50 kr per aktie, motsvarande en utbetalning på totalt cirka 1 850 Mkr. Utdelningen motsvarar 40% av periodens resultat exklusive jämförelsestörande poster.

Utdelning 2009

Årsstämman den 30 mars 2010 fastställde styrelsens förslag till utdelning för 2009 på 4,00 kr per aktie, motsvarande en utbetalning på totalt cirka 1 138 Mkr. Utdelningen motsvarar 30% av periodens resultat exklusive jämförelsestörande poster.

Ingen utdelning 2008

Ingen utdelning lämnades för 2008 som en konsekvens av det svaga resultatet och den dramatiska nedgången i efterfrågan på marknaden och den stora osäkerheten om marknadsutvecklingen för 2009.

Utdelning 2007

Årsstämman den 1 april 2008 fastställde styrelsens förslag till utdelning för 2007 på 4,25 kr per aktie, motsvarande en utbetalning på totalt cirka 1 197 Mkr. Utdelningen motsvarar 37% av periodens resultat exklusive jämförelsestörande poster.

Inlösen av aktier i januari 2007

Mot bakgrund av koncernens starka balansräkning efter utdelningen av Husqvarna AB, fattade en extra bolagsstämma i december 2006 beslut om ett tvingande inlösenförfarande av aktier till ett belopp av 20 kr per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Detta motsvarade en kontantutdelning på totalt 5 579 Mkr till Electrolux aktieägare. Utbetalning av inlösenbeloppet till aktieägarna genomfördes i slutet av januari 2007.

Syftet med inlösenförfarandet var att anpassa Electrolux kapitalstruktur och att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter kapitalutskiftningen har Electrolux en kapitalstruktur som ger den flexibilitet som krävs för att genomföra koncernens strategi med satsningar på produktutveckling, Electrolux-varumärket och strukturåtgärder såväl som tillväxt via eventuella förvärv.

Mer information om inlösenförfarandet finner du i den informationsbroschyr som distribuerades inför den extra bolagsstämman. Information från skatteverket rörande anskaffningsutgifter återfinns under ”Skatteinformation”.

Utdelning av Husqvarna i juni 2006

Enligt beslut fattat av årsstämman 2006 har samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Husqvarna AB delats ut till aktieägarna.

Innehavare av Electrolux aktier på avstämningsdagen den 12 juni 2006 har erhållit en A- eller B-aktie i Husqvarna för varje A- eller B-aktie i Electrolux. Kursen på Electrolux-aktien justerades den 8 juni 2006 eftersom Husqvarna inte längre ingår i värderingen av Electrolux.

Handeln med Husqvarna-aktien beräknas påbörjas den 13 juni 2006 på Stockholmsbörsens O-lista. För information om Husqvarnas verksamhet och aktie hänvisar vi till deras hemsida.