Omvandling av aktier

Aktiekapitalet i Electrolux består av A-aktier och B-aktier. En A-aktie berättigar till en röst och en B-aktie till en tiondels röst. Samtliga aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst och berättigar till lika stor utdelning.

I enlighet med Electrolux bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att omvandla dessa till B-aktier. Syftet med omvandlingsklausulen är att ge innehavare av A-aktier möjlighet att uppnå förbättrad likviditet i sina aktieinnehav. Omvandlingen minskar det totala antalet röster i bolaget. I enlighet med den svenska aktiebolagslagen föreskriver Electrolux bolagsordning dessutom att vissa särskilda rättigheter tillkommer innehavare av aktier av olika slag om bolaget skulle ge ut nya aktier och vissa andra instrument.

Information om ägandet uppdateras varje kvartal under ”Ägarstruktur”.

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Ägarförhållanden

Utländska investerare anges inte alltid i aktieägarregistret. Utländska banker och andra förvaltare kan registreras för en eller flera kunders aktier, och då framgår vanligen inte de faktiska innehavarna av registret.

Läs mer

Enligt tillämplig insiderlagstiftning ska ledamöter i Electrolux styrelse och medlemmar i koncernledningen rapportera transaktioner i finansiella instrument relaterade till Electrolux till Finansinspektionen.

Läs mer