Ersättningsutskott

En av ersättningsutskottets huvuduppgifter är att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen.

Ersättningsutskottet föreslår också ändringar i ersättningen till verkställande direktören för beslut i styrelsen, samt granskar och beslutar om ändringar i ersättningen till övriga medlemmar i koncernledningen på förslag av verkställande direktören.

I ersättningsutskottets uppgifter ingår:

  • Att förbereda och utvärdera riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
  • Att förbereda och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning.
  • Att förbereda villkor för pensioner, uppsägningar, avgångsvederlag och övriga förmåner för koncernledningen.
  • Att förbereda och utvärdera Electrolux långsiktiga incitamentsprogram.

Utskottet består av tre styrelseledamöter: Petra Hedengran (ordförande), Staffan Bohman och Kai Wärn. Minst två möten hålls varje år och ytterligare möten kan hållas vid behov.

Läs mer inom Styrelsen

Styrelsen består av nio ledamöter utan suppleanter, vilka väljs av årsstämman, och tre ledamöter med suppleanter, vilka enligt svensk lag är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Läs mer

Årsstämman väljer styrelseordförande. Direkt efter årsstämman håller styrelsen ett konstituerande möte. Utskottens ledamöter och deras ordföranden utses vid det konstituerande styrelsemötet.

Läs mer

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Läs mer