Ersättningsutskott

En av ersättningsutskottets huvuduppgifter är att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen.

Ersättningsutskottet föreslår också ändringar i ersättningen till verkställande direktören för beslut i styrelsen, samt granskar och beslutar om ändringar i ersättningen till övriga medlemmar i koncernledningen på förslag av verkställande direktören.

I ersättningsutskottets uppgifter ingår:

  • Att förbereda och utvärdera riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
  • Att förbereda och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning.
  • Att granska ersättningsrapporten.
  • Att förbereda villkor för pensioner, uppsägningar, avgångsvederlag och övriga förmåner för koncernledningen.
  • Att förbereda och utvärdera Electrolux långsiktiga incitamentsprogram.

Utskottet består av två styrelseledamöter: Petra Hedengran (ordförande) och Staffan Bohman. Minst två möten hålls varje år och ytterligare möten kan hållas vid behov.