Styrningsstruktur

Electrolux koncernen består av 148 bolag, som bedriver verksamhet i över 150 länder. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget AB Electrolux, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Till grund för styrningen av Electrolux ligger den svenska aktiebolagslagen, Nasdaqs Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

 

 

 

Läs mer inom Styrningsstruktur

Bolagsordning för Aktiebolaget Electrolux (organisationsnummer 556009-4178). Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och registreras hos Bolagsverket.

Läs mer

Vid årsstämman 2014 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets externa revisorer för en fyraårsperiod fram till årsstämman 2018. Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge är huvudansvarig för revisionen av Electrolux.

Läs mer