Prospekt Husqvarna

Årsstämman 2006 beslutade att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Husqvarna till Electrolux aktieägare.

Ett prospekt för utdelningen och börsnoteringen av Husqvarna gjordes tillgängligt på hemsidan innan årsstämman och en informationsbroschyr skickades ut till samtliga aktieägare.

Prospektet består av tre delar som ska läsas tillsammans.

Läs mer inom Aktieägarinformation

Koncernens målsättning är att utdelningen ska motsvara minst 30% av årets resultat exklusive jämförelsestörande poster.

Läs mer

Electrolux årsstämma 2008 beslutade att aktieägare i Electrolux med A-aktier löpande ska ha en möjlighet att kunna begära en omvandling av sina A-aktier till B-aktier.

Läs mer

Koncernens målsättning är att utdelningen ska motsvara minst 30% av årets resultat, exklusive jämförelsestörande poster. Historiskt har Electrolux utdelningsnivå varit betydligt högre än 30%.

Läs mer