Electrolux bokslutsrapport 2017

Electrolux bokslutsrapport 2017

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 32 366 Mkr (32 144).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 4,0%, förvärv och avyttringar bidrog med 1,4% medan negativa valutaomräkningseffekter påverkade försäljningen med 4,7%.
 • Rörelseresultatet förbättrades till 1 969 Mkr (1 616) och marginalen ökade till 6,1% (5,0).
 • Fyra affärsområden redovisade en rörelsemarginal på över 8%.
 • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 2,1 Mdr kr (2,6).
 • Periodens resultat ökade till 1 930 Mkr (1 272) och resultat per aktie uppgick till 6,72 kr (4,43.)
 • Skattesatsen, som uppgick till -1,3% (-2,2), påverkades positivt av omvärderingar av uppskjutna skattefordringar.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på 8,30 kr (7,50) per aktie som kommer att utbetalas i två delar.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 31 januari kl 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Anna Ohlsson-Leijon.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 2230, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

edge.media-server.com/m6/p/zzihivo7


För mer information kontakta:

 • Sophie Arnius, Head of Investor Relations 070-590 80 72
 • Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06
 • Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari kl. 0800 CET.

Bokslutsrapport 2017
31 januari, 2018

VD Jonas Samuelsons kommentarer till Q4 resultatet

31 januari, 2018

Electrolux når målet för rörelsemarginalen under 2017 

Läs mer