Delårsrapport januari – september 2009

26 Oktober, 2009

Sammanfattning av tredje kvartalet 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 27 617 Mkr (26 349) och periodens resultat till
1 631 Mkr (847), vilket motsvarar 5,74 kr (2,99) per aktie.

• I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 3% som en följd av fortsatt vikande efterfrågan på Electrolux största marknader.

• Bibehållna prisnivåer och en förbättrad mix påverkade försäljningen positivt.

• Rörelseresultatet uppgick till 2 234 Mkr (1 178) exklusive jämförelsestörande poster.

• Resultatet förbättrades i alla regioner trots fortsatt svaga marknader.

• Kostnadsbesparingar, bibehållna prisnivåer och lägre kostnader för råmaterial bidrog starkt till resultatförbättringen.

• Cyklisk lägstanivå i råmaterialpriser och lägre marknadsföringskostnader under kvartalet bidrog till de höga marginalerna.

• Fortsatt starkt kassaflöde ger Electrolux en stark finansiell ställning.

• Fortsatta åtgärder för att förbättra tillverkningsstrukturen: Två fabriker stängs och en utvärderas.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls den 26 oktober 2009 klockan 15.00-16.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg, ekonomi- och finansdirektör Jonas Samuelson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens tredje kvartal 2009 kommer att fin¬nas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida http://www.electrolux.com/webcast1

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: 08-738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Relaterade bilder
IR_q3_2009

IR_q3_2009

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Relaterat Material
Hela rapporten  
Ämnen


Kommentarer

Läs mer inom Delårsrapporter

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2014. Nettoomsättningen uppgick till 28 784 Mkr (27 258). Försäljningen ökade med 5,6%, varav positiva valutakursförändringar svarade för 4,0%. Stark resultatförbättring för vitvaror i Europa.

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2014. Nettoomsättningen uppgick till 26 330 Mkr (27 674). Försäljningen minskade med 4,9%, varav negativa valutakursförändringar svarade för 1,1%.

Läs mer